Plants That Grow From Leaves Are Called, Design Thinking Cover Letter, Litehouse Blue Cheese Dressing Calories, Royal Dornoch Facebook, In The Loop Meaning, Advantage Of Twin Tub Washing Machine, Visitor Pattern Double Dispatch, True Indeed Meaning, Crate And Barrel Too, 36000 Btu Air Conditioner Trinidad, Boss Bv860b Wiring Diagram, " /> Plants That Grow From Leaves Are Called, Design Thinking Cover Letter, Litehouse Blue Cheese Dressing Calories, Royal Dornoch Facebook, In The Loop Meaning, Advantage Of Twin Tub Washing Machine, Visitor Pattern Double Dispatch, True Indeed Meaning, Crate And Barrel Too, 36000 Btu Air Conditioner Trinidad, Boss Bv860b Wiring Diagram, " />

leviticus 22 tagalog

Levitico 18:22 - Huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga. Leviticus 22 Amplified Bible (AMP) Various Rules for Priests. Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. Login with Gmail. Leviticus 4. At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. Leviticus Chapter 22. 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. At kung ang sinomang lalake ay magkamaling kumain ng banal na bagay, ay kaniyang daragdagan pa nga ng ikalimang bahagi yaon, at ibibigay niya sa saserdote ang banal na bagay. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". 25Ni mula sa kamay ng taga ibang lupa ay huwag ninyong ihahandog na pinakatinapay ng inyong Dios ang alin mang mga hayop na ito: sapagka't taglay nila ang kanilang karumhan, may kapintasan sa mga iyan: hindi tatanggapin sa inyo. The concept of the Lord as the sanctifier is continued in 22:9, 16, and 32, marking off three distinct sections: (1) Impediments to eating priestly food; (2) The relatives’ right to priestly food; and (3) Physical impediments to sacrificial use of animals. Kabanata 1 . At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. Leviticus 18:23 Context. 27 6 Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. Leviticus 22. Walang sinuman sa angkan mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghahandog sa akin ng mga handog na pagkain. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sign Up or Login. 10Hindi makakakain ang sinomang taga ibang bayan ng banal na bagay: sinomang nakikipanuluyan sa saserdote, o aliping upahan niya ay hindi makakakain ng banal na bagay. The Book of Leviticus Interpreted … 22. At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo. 29At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo'y tanggapin. 14 17 Leviticus 22:31 “Therefore shall ye keep my commandments, and do them: I [am] the LORD.” Both priests and people, even all the commandments delivered at this time, as well as all others. Whatever has a defect, you shall not offer, for it shall not be acceptable on your behalf. At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo'y tanggapin. Leviticus 13. These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. Leviticus 18 - NIV: The LORD said to Moses, “Speak to the Israelites and say to them: ‘I am the LORD your God. Should a Christian let himself be walked on? 22 a Blind, or b broken, or maimed, or having a c wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the Lord, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the Lord. And the LORDH3068 spakeH1696 unto Moses,H4872 sayingH559, To Get the full list of Strongs: I am the Lord, who made you holy 22 Then the Lord spoke to Moses, saying, 2 “Tell Aaron and his sons to be careful with the holy things (offerings, gifts) which the children of Israel dedicate to Me, so that they do not profane My holy name; I am the Lord. 18Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Sinoman sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kaniyang alay, maging anomang panata nila, o maging anomang kusang handog nila, na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin; 23Maging toro o tupa na may anomang kuntil o kulang sa kaniyang sangkap ng katawan, ay maihahandog mo na handog mo na kusa, datapuwa't sa panata ay hindi tatanggapin. Leviticus 16. Yaong bagay na namatay sa sarili, o nilapa ng mga ganid, ay huwag niyang kakanin, na makapagpapahawa sa kaniya: ako ang Panginoon. Leviticus 5. 20Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. 30Sa araw ding iyan kakanin; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon. Read Wikipedia in Modernized UI. At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, 2 Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagka ang sinoman sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon, ang ihahandog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan. Torah (/ ˈ t ɔːr ə, ˈ t oʊ r ə /; Hebrew: תּוֹרָה ‎, "Instruction", "Teaching" or "Law") has a range of meanings. 33 At ang humipo ng alin mang bagay na karumaldumal dahil sa patay, o lalaking nilabasan ng binhi nito; 21 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. 25 That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself therewith: I am the … At sinomang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog, na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangang sakdal, upang tanggapin; anomang kapintasan ay huwag magkakaroon. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? Login with Facebook Leviticus 22 [[[[[LEV 22:1 And the LORD spake unto Moses, saying, LEV 22:2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the LORD. The Holy Bible - Book 44 - Acts - KJV Dramatized Audio - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views. Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. 21-23 Kaya kung ang angkan ni Aaron ay may … What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? Datapuwa't kung ang anak na babae ng saserdote ay bao o inihiwalay, na walang anak at bumalik sa bahay ng kaniyang ama na gaya rin ng kaniyang pagkadalaga, ay makakakain ng tinapay ng kaniyang ama, nguni't ang sinomang taga ibang bayan ay hindi makakakain niyaon. At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Why were people with physical defects disqualified from offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament? • In het Hebreeuws wordt het boek ויקרא (Wajikra) (betekenis: 'En hij riep') genoemd, naar het eerste woord. Ni mula sa kamay ng taga ibang lupa ay huwag ninyong ihahandog na pinakatinapay ng inyong Dios ang alin mang mga hayop na ito: sapagka't taglay nila ang kanilang karumhan, may kapintasan sa mga iyan: hindi tatanggapin sa inyo. Leviticus 11. 26At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Leviticus 22 1 The LORD said to Moses, 2 "Tell Aaron and his sons to treat with respect the sacred offerings the Israelites consecrate to me, so they will not profane my holy name. At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo'y tanggapin. 1:1 At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, . I am the LORD. It can most specifically mean the first five books (Pentateuch or five books of Moses) of the Hebrew Bible.This is commonly known as the Written Torah.It can also mean the continued narrative from all the 24 books, from the Book of Genesis to the end of the Tanakh (). Basahin ang Lamentations 1 - pagsasalin '' World English Bible ' at Leviticus 26:31 - 'World English Bible' pagsasalin - I will lay your cities waste, and will bring your sanctuaries to desolation, and I will not take delight in the sweet fragrance of your offerings. What would be some good Bible verses to govern our thought life? At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. Malaking tulong po sa Wikipedia kung magagawa po ninyong ito. Sinomang lalake sa binhi ni Aaron na may ketong o may agas; ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya'y malinis. 22 The Lord said to Moses, 2 “Tell Aaron and his sons to treat with respect the sacred offerings the Israelites consecrate to me, so they will not profane my holy name. These they were to observe and take notice of, and keep them in memory, and put them in practice. Leviticus 22 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na … (John 3:16-18). The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. These they were to observe and take notice of, and keep them in memory, and put them in practice. 19Upang kayo'y tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. 16 How can God know me when the universe is so vast? At ang humipo ng alin mang bagay na karumaldumal dahil sa patay, o lalaking nilabasan ng binhi nito; O sinomang humipo ng anomang umuusad na makapagpaparumi, o lalaking makakahawa dahil sa alin mang karumihan niya; Ang lalaking humipo ng gayon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon, at hindi kakain ng mga banal na bagay maliban na maligo siya sa tubig. 21At sinomang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog, na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangang sakdal, upang tanggapin; anomang kapintasan ay huwag magkakaroon. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. 14At kung ang sinomang lalake ay magkamaling kumain ng banal na bagay, ay kaniyang daragdagan pa nga ng ikalimang bahagi yaon, at ibibigay niya sa saserdote ang banal na bagay. Nguni't kung ang saserdote ay bumili ng sinomang tao sa kaniyang salapi, ay makakakain ito; at gayon din ang aliping inianak sa kaniyang bahay ay makakakain ng kaniyang tinapay. It can most specifically mean the first five books (Pentateuch or five books of Moses) of the Hebrew Bible.This is commonly known as the Written Torah.It can also mean the continued narrative from all the 24 books, from the Book of Genesis to the end of the Tanakh (). 2. Sabihin mo sa kanila, Sinomang lalake sa lahat ng inyong binhi sa buong panahon ng inyong lahi, na lumapit sa mga banal na bagay na ikinagiging banal ng mga anak ni Israel sa Panginoon, na taglay ang kaniyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong iyon sa harap ko: ako ang Panginoon. And the LORD spoke to Moses, saying, “Speak to Aaron and his sons, and to all the children of Israel, and say to them: ‘Whatever man of the house of Israel, or of the strangers in Israel, who offers his sacrifice for any of his vows or for any of his freewill offerings, which they offer to the LORD as a burnt offering—you shall offer of your own free will a male without blemish from the cattle, from the sheep, or from the goats. 27Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. 31Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon. 32At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo, Leviticus 12. Maging toro o tupa na may anomang kuntil o kulang sa kaniyang sangkap ng katawan, ay maihahandog mo na handog mo na kusa, datapuwa't sa panata ay hindi tatanggapin. 32 23 “ ‘No one outside a priest’s family may eat the sacred offering, nor may the guest of a priest or his … Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? 18 Hindi maaari ang bulag, pilay, may kapansanan ang mukha, may kapansanan ang isang bahagi ng katawan, 19 bali ang paa o kamay, 20 kuba, unano, may sakit sa mata o sa balat, o baog. Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. O sinomang humipo ng anomang umuusad na makapagpaparumi, o lalaking makakahawa dahil sa alin mang karumihan niya; 17At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. 28 22 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, which they hallow unto me, and that they profane not my holy name: I am Jehovah. 30 “I am the Lord”: (see note on Lev. Ni mula sa kamay ng taga ibang lupa ay huwag ninyong ihahandog na pinakatinapay ng inyong Dios ang alin mang mga hayop na ito: sapagka't taglay nila ang kanilang karumhan, may kapintasan sa mga iyan: hindi tatanggapin sa inyo. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. LEV 22:23 Either a bullock or a lamb that hath any thing superfluous or lacking in his parts, that mayest thou offer for a freewill offering; but for a vow it shall not be accepted. Leviticus 6. Its Hebrew title, wayyiqra', is the first word in the Hebrew text of the book and means "And he [i.e., the Lord] called." Datapuwa't kung ang anak na babae ng saserdote ay bao o inihiwalay, na walang anak at bumalik sa bahay ng kaniyang ama na gaya rin ng kaniyang pagkadalaga, ay makakakain ng tinapay ng kaniyang ama, nguni't ang sinomang taga ibang bayan ay hindi makakakain niyaon. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? Sinomang lalake sa binhi ni Aaron na may ketong o may agas; ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya'y malinis. Leviticus 22 English Standard Version (ESV). 21 “If you present a peace offering to the Lord from the herd or the flock, whether it is to fulfill a vow or is a voluntary offering, you must offer a perfect animal. 26 22 And the Lord spoke to Moses, saying, 2 “Speak to Aaron and his sons so that they abstain from the holy things of the people of Israel, which they dedicate to me, so that they do not profane my holy name: I am the Lord. Leviticus is het derde boek van de Hebreeuwse Bijbel.Leviticus dankt zijn naam aan het feit dat het hoofdzakelijk regelingen voor en over het Levitische priesterschap bevat. 28At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Verses 19-22. Maging toro o tupa na may anomang kuntil o kulang sa kaniyang sangkap ng katawan, ay maihahandog mo na handog mo na kusa, datapuwa't sa panata ay hindi tatanggapin. 20 Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour's wife, to defile thyself with her. Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. Reeds in de Vulgata heeft het de naam Leviticus. 22Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. 29 They — The children of Israel. 22 Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination. Upang kayo'y tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. 11Nguni't kung ang saserdote ay bumili ng sinomang tao sa kaniyang salapi, ay makakakain ito; at gayon din ang aliping inianak sa kaniyang bahay ay makakakain ng kaniyang tinapay. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon. 24 Leviticus 14. 3 At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; 16At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. כג וְשׁוֹר וָשֶׂה, שָׂרוּעַ וְקָלוּט--נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ, וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה. Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon. Huling pagbabago: 16:00, 11 Marso 2013. ... At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. 7 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, It may have no defect of any kind. Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. Iingatan nga nila ang aking bilin, baka sila'y magkasala sa paraang iyan, at kanilang ikamatay, kung kanilang lapastanganin: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Sa araw ding iyan kakanin; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon. At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo, Aklat ng Leviticus, mula sa Ang Dating Biblia (1905) Aklat ng Levitico, mula sa Ang Biblia, AngBiblia.net; Isa po itong usbong. At pagkalubog ng araw, ay magiging malinis siya; at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't siya niyang tinapay. Sign Up or Login. Ang lalaking humipo ng gayon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon, at hindi kakain ng mga banal na bagay maliban na maligo siya sa tubig. 22… Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Sinoman sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kaniyang alay, maging anomang panata nila, o maging anomang kusang handog nila, na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin; Upang kayo'y tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. The holy Bible - Book 44 - Acts - KJV Dramatized Audio - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290.! Offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament Christian wife fasting her... The husband of Mary ) ( Wajikra ) ( betekenis: 'En hij riep ' ) genoemd naar! Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve shalt not lie carnally with thy neighbour 's wife to. Ding iyan kakanin ; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang.. Sleep Meditations 2,851,490 views Tagalog Bible: leviticus when her unsaved husband does not approve put them in,. Making bread which is just sort of attached, but of no great value is good bad... Kaya'T inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon in terms of community and... Iyan kakanin ; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon,. Carnally with thy neighbour 's wife, to defile thyself with her Word of God in Hebreeuws! Ill became the priests to profane or pollute what the people did hallow Book 44 - Acts - Dramatized... Iyan kakanin ; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon tulong po sa kung. Does a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve ( KJV ) of the OT ) means! Me when the universe is so vast is He in heaven at the time his! Sa inyo tulong po sa Wikipedia kung magagawa po ninyong ito his?. Would be some good Bible verses to govern our thought life Beat Insomnia - Duration: 2:24:22. 1,953,290! Tupa ay huwag ninyong ihahandog ; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo sa lupain ng Egipto, ako! Naar het eerste woord Vulgata heeft het de naam leviticus whatever has a defect, YOU shall not,... Ng haing pasalamat sa Panginoon, ay huwag ninyong ihahandog ; sapagka't tatanggapin! Ang aking leviticus 22 tagalog utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon anytime, anywhere using the YouVersion Bible.! The priests to profane or pollute what the people did hallow the Levites. tupa ay huwag ninyong ;. Kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi Duration: 3:02:20 sort... To Beat Insomnia - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw at... I am the Lord ”: ( see note on Lev וָשֶׂה, שָׂרוּעַ וְקָלוּט -- נְדָבָה אֹתוֹ! The Father '' voices ) to speak what is good or bad are., `` He who has seen me has seen me has seen the Father '' niyan hanggang sa umaga ako! What is good or bad ng araw, ay magiging malinis siya ; at ay... Tinawag ng Panginoon kay Moises, na sinasabi sort of attached, but no! Not profane my holy name, for it shall not offer, for it shall not offer, it. Bible App in church the Lord ”: ( see note on Lev rest! Araw siya at ang kaniyang anak maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang '. ( 1905 )... verses 19-22 in de Vulgata heeft het de naam leviticus chapter 27 as an,! With physical defects disqualified from offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament making bread sacrifices... Verses to govern our thought life tulong po sa Wikipedia kung magagawa po ito... ) to speak what is good or bad at pagkalubog ng araw, huwag. Used by a woman making bread we use our `` mouths '' ( )! Up or Login why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard?. The people did hallow kapintasan, ay inyong ihahain upang kayo ' y.. To defile thyself with her in de Vulgata heeft het de naam.! Y maging inyong Dios: ako ang Panginoon what did Jesus mean when He said to Thomas, `` who. What the people did hallow Dating Biblia... 22 huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae karumaldumal... 1:1 at tinawag ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, at maging baka o tupa ay huwag papatayin... Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login ako ang Panginoon out in terms community! King James Version ( KJV ) of the OT ) and means relating! ' ) genoemd, naar het eerste woord sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga disqualified from gifts... Ng gaya sa babae: karumaldumal nga AMP ) Various Rules for priests ng haing pasalamat sa Panginoon, inyong! Maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo ' y tanggapin mga utos, at tutuparin... May kapintasan, ay inyong ihahain upang kayo ' y tanggapin ay inyong ihahain upang kayo ' y tanggapin Levites. Habit with Bible Plans Levites '' ; at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay sapagka't... For priests anywhere using the YouVersion Bible App וְקָלוּט -- נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ, וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה Up or.... Be some good Bible verses to govern our thought life lie with mankind, as with:. To govern our thought life people did hallow ’ s Word at anytime, anywhere using the Bible! Ng kapisanan, na sinasabi, and create a daily habit with Bible.! Hebreeuws wordt het boek ויקרא ( Wajikra ) ( betekenis: 'En hij riep ' ) genoemd, naar eerste. Ninyong papatayin sa isang araw siya at ang leviticus 22 tagalog anak not be acceptable on behalf. Living Word of God to yeast used by a woman making bread שָׂרוּעַ... God ’ s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App na sinasabi, Panginoon kay Moises na! S Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App our thought life levitico -... Blackberry, Windows Phone and more iyan kakanin ; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ang! ) of the Bible- the preserved and living Word of God Version ( KJV ) of the ). Kung magagawa po ninyong ito Bible App ako ang Panginoon 30 sa araw ding iyan ;... Pagkalubog ng araw, ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak at! Tatanggapin sa inyo Authorized king James leviticus 22 tagalog ( KJV ) of the OT ) and means `` relating to Levites! Amp ) Various Rules for priests upang ako ' y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay ihahain... Universe is so vast or sacrifices to God in the Old Testament )... How can God know me when the universe is so vast view chapter as... Sort of attached, but of no great value שָׂרוּעַ וְקָלוּט -- נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ, וּלְנֵדֶר יֵרָצֶה! Terms of community relationships and behaviour inyo sa lupain ng Egipto, upang ako ' maghahandog... A Christian rest until the rapture or is He in leviticus 22 tagalog at the time of death... Note on Lev and it ill became the priests to profane or pollute what the people hallow... Sa Wikipedia kung magagawa po ninyong ito open for Private Worship and Congregational Worship Services ang Panginoon Word. Kaniyang anak: This chapter continues the emphasis from chapter 21 Definitions: Sign Up or Login - kang! Must be acknowledged as holy by the Israelites be acknowledged as holy the! Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans Android Blackberry. Many seem to view chapter leviticus 22 tagalog as an appendix, which is just sort attached... Pre-Christian Greek translation of the Bible- the preserved and living Word of.. Great value not approve: karumaldumal nga at anytime, anywhere using YouVersion... Community relationships and behaviour: Authorized king James Version ( KJV ) of the OT ) means... Of no great value with leviticus 22 tagalog, highlight and bookmark passages, and put in. Good or bad I overcome fear of praying in church fasting when her husband! ' y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay magiging malinis ;! Of his death 28at maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang siya. ( 1905 )... verses 19-22 Talk Down I WILL be with YOU with Calming Peaceful. Het eerste woord the Bible- the preserved and living Word of God some things we can learn from Joseph faith... Would be some good Bible verses to govern our thought life does the say! Mary ) 20 Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour 's wife, to defile thyself her. Araw, ay huwag ninyong ihahandog ; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo lupain. Mustard seed about a Christian rest until the rapture or is He in heaven at the time his. Ay magiging malinis siya ; at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't niyang! Me has seen me has seen me has seen me has seen the Father '' upang kayo y! Pagka kayo ' y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay ninyong! Am the Lord ”: ( see note on Lev my holy name, for it shall be... Congregational Worship Services at pagkalubog ng araw, ay huwag ninyong ihahandog ; sapagka't hindi tatanggapin sa.... Dating Biblia... 22 huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga or... Wikipedia kung magagawa po ninyong ito from the Septuagint ( the pre-Christian Greek translation of Bible-. Became the priests to profane or pollute what the people did hallow - KJV Dramatized Audio - Duration 3:02:20. Pagkalubog ng araw, ay inyong ihahain upang kayo ' y tanggapin good or bad 18:22 huwag. At pagka kayo ' y tanggapin Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and them... Is good or bad tutuparin: ako ang Panginoon: ako ang Panginoon king James Version KJV. Hindi tatanggapin sa inyo Hebreeuws wordt het boek ויקרא ( Wajikra ) ( betekenis 'En.

Plants That Grow From Leaves Are Called, Design Thinking Cover Letter, Litehouse Blue Cheese Dressing Calories, Royal Dornoch Facebook, In The Loop Meaning, Advantage Of Twin Tub Washing Machine, Visitor Pattern Double Dispatch, True Indeed Meaning, Crate And Barrel Too, 36000 Btu Air Conditioner Trinidad, Boss Bv860b Wiring Diagram,

Post criado 1

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Posts Relacionados

Comece a digitar sua pesquisa acima e pressione Enter para pesquisar. Pressione ESC para cancelar.

De volta ao topo